Aktualności

Rekomendacje dla przyspieszenia szerokopasmowych inwestycji

Przedsiębiorcy budujący sieci dostępowe ze wsparciem funduszy unijnych z działania 8.4 POIG powinni otrzymywać dodatkową premię punktową przy ocenie projektów w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach słabo zaludnionych – postuluje grupa robocza do spraw finansowania projektów szerokopasmowych utworzona w ramach Memorandum Szerokopasmowego. Komitet sterujący Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych przekazał resortowi cyfryzacji pierwsze rekomendacje dotyczące budowy sieci szerokopasmowych. Jednym z przedłożonych postulatów jest właśnie wprowadzenie dodatkowej premii dla operatorów, jeśli budują sieć w obszarach słabo zaludnionych. Zgodnie z propozycją przedsiębiorąca realizujący projekt w gminie, gdzie liczba gospodarstw domowych na 1 km2 wynosi do 20 włącznie, mógłby otrzymać dodatkowo sześć punktów przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Liczba dodatkowych punktów zmniejsza się do zera, jeśli projekt realizowany w gminie, gdzie liczba gospodarstw domowych na 1 km2 przekracza 800.
- Rekomendacje będą miały istotny wpływ na kształt nowych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii na lata 2014 – 2020 – stwierdziła wiceminister administracji i cyfryzacji Małgorzata Olszewska

  • Data opublikowania: 12 października 2012

Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury pasywnej

W dniu 13 sierpnia 2012r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie"

Termin składania ofert 01.10.2012 godzina 12:00

http://bip.sejmik.kielce.pl/Artykul-Przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-5-000-000-EURO-ktorego-przedmiotem-jest-zaprojektowanie-i-wykonanie-pasywnej-infrastruktury-sieci-szerokopasmowej-w-ramach-projektu-Siec-Szerokopasmowa-Polsk,15730,15711.html

  • Data opublikowania: 16 sierpnia 2012

Nowy konkurs w ramach działania 8.3 POIG

6 sierpnia 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie II rundy aplikacyjnej 2012 r. w ramach działania 8.3 PO IG (walka z wykluczeniem cyfrowym). Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 20 sierpnia 2012 r. i będzie trwał do 21 września 2012 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy 2012 wynosi: 103 890 333,43 PLN.

Zródło: http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=207&params[id]=1381

  • Data opublikowania: 24 sierpnia 2012

Przetarg na Inżyniera Kontraktu ogłoszony

05 lipca 2012r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie”. Postępowanie to rozpoczyna realizację części pasywnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach projektu.

Termin składania ofert 06.09.2012 godzina 12.00

Termin otwarcia ofert 06.09.2012 godzina 13.00

http://bip.sejmik.kielce.pl/Artykul-Przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-200000-EURO-ktorego-przedmiotem-jest-pelnienie-funkcji-Inzyniera-Kontraktu-w-projekcie-Siec-szerokopasmowa-Polski-Wschodniej--wojewodztwo-swietokrzyskie,15720,15533.html

  • Data opublikowania: 6 lipca 2012

Wniosek o notyfikację dużego projektu po weryfikacji formalnej i merytorycznej

29 czerwca 2012 Województwo Świętokrzyskie otrzymało informację o pozytywnym wyniku oceny wniosku przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO RPW (PARP) oraz Instytucję Zarządzającą PO RPW (MRR) i przekazaniu wniosku do Komisji Europejskiej.

Miło jest nam podkreślić, że jest to pierwszy wniosek z Polski w zakresie budowy sieci szerokopasmowej, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i jako pierwszy trafił do Brukseli.

  • Data opublikowania: 1 lipca 2012

Wniosek o notyfikację dużego projektu złożony do IP PO RPW

W dniu 12 czerwca 2012 Województwo Świętokrzyskie jako pierwsze województwo w kraju złożyło wniosek o notyfikację dużego projektu. Dokument wraz z załącznikami liczy ponad 1000 stron i stanowi kompletny opis inwestycji zawierający analizy popytu, wrażliwości, model realizacji projektu oraz kompletną analizę finansową.

  • Data opublikowania: 13 czerwca 2012

Konferencja "Internet nowej generacji w Polsce Wschodniej"

W dniu 05 czerwca 2012 w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się konferencja połączona z warsztatami zorganizowana we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (ERISA) pt. „Internet nowej generacji w Polsce Wschodniej”. W spotkaniu udział wzięli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, przedstawiciele samorządów województwa świętokrzyskiego oraz przedstawiciele firm z branży ICT.

  • Data opublikowania: 6 czerwca 2012

Zaproszenie do składania deklaracji udostępnienia istniejącej infrastruktury dla celów realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w decyzji notyfikującej pomoc publiczną, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do przekazania deklaracji udostępnienia istniejącej infrastruktury dla celów realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (w skrócie SSPW).

  • Data opublikowania: 23 maja 2011