Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Pierwsza sieć regionalna z cennikiem zatwierdzonym przez UKE

Data opublikowania: 9 stycznia 2015

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zatwierdził ceny dostępu hurtowego proponowane przez operatora infrastruktury Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej. Jest to pierwsza tego typu opinia dla regionalnych sieci szerokopasmowych (RSS) budowanych ze wsparciem funduszy unijnych.

W swej opinii Prezes UKE uwzględnił warunki dostępu do Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, określone w decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej. Są to m.in. obowiązek oferowania dostępu do infrastruktury wyłącznie na kwalifikowanych obszarach czy konieczność zapewnienia dostępu hurtowego, na podstawie niedyskryminujących warunków, przez okres nie krótszy niż siedem lat, innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.

W wydanej opinii Prezes UKE zatwierdził ceny dostępu hurtowego przedstawione przez operatora infrastruktury WSS, ale też wezwał operatora do uzupełnienia treści oferty w zakresie doprecyzowania zasad stosowania opustów i zasad rozliczeń za usługę dzierżawy kanalizacji kablowej. Zdaniem Prezesa UKE w ofercie nie określono, czy opłata za dzierżawę kanalizacji kablowej jest obliczana stosownie do zajętości otworu kanalizacji kablowej. „Zasady dotyczące stosowania opustów nie precyzują, czy opusty te mogą być łączone. Ponadto, brak jest ograniczenia stosowania opustów poniżej cen rynkowych na obszarach średnio konkurencyjnych. Postanowienia Oferty w tym zakresie są niewystarczająco precyzyjne i mogą mieć niepożądany wpływ na wysokość opłat, prowadząc do naruszenia istniejącej konkurencji lub dyskryminowania przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających z infrastruktury WSS” - pisze UKE w decyzji.

Cennik z rabatami

Operator WSS uwzględnił w swym cenniku uwagi lokalnych ISP, którym zależało na zachęceniu do korzystania z infrastruktury na obszarach o mniejszym potencjale rynkowym.

Rozpoczęcie świadczenia usług planuje w pierwszym kwartale przyszłego roku. Na początku mają być to usługi dzierżawy kanalizacji i ciemnego włókna oraz kolokacji. W trzecim kwartale 2015 roku oferta ma zostać wzbogacona o dostęp do sieci internet oraz o transmisje danych Ethernet i Lambda.

W standardowej ofercie cena dzierżawy jednego lub dwóch włókien optycznych została ustalona na poziomie 100-130 zł netto za kilometr. Jednak operator lokalny może liczyć na upust w zależności od potencjału ekonomicznego miejscowości, gdzie będzie świadczyć usługi. Może on wynosić nawet 50 proc., jeśli liczba mieszkańców w takiej miejscowości nie przekracza 449 osób. W przypadku większych miejscowości upusty są niższe. Można też otrzymać rabat za umowy na okres dłuższy niż 23 miesiące. UKE podkreśla w swej decyzji, że w przypadku usługi ciemnego włókna upusty mogą być stosowane wyłącznie w przypadku ich oferowania  na obszarach białych plam.

Procesowi opiniowania cennika WSS z uwagą przyglądali się operatorzy infrastruktury i kandydaci na operatorów infrastruktury w innych województwach. Następną firmą, której cennik będzie opiniować UKE są Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS). Spółka ta zakończyła już proces konsultacji cennika z lokalnymi ISP w województwie warmińsko-mazurskim.

Podobnie jak inni operatorzy infrastruktury RSS, przygotowujący się do rozpoczęcia działalności, ORSS będą mogły skorzystać z oferty referencyjnej opublikowanej na stronie internetowej UKE. Określono w niej rekomendowane przez Prezesa UKE ogólne warunki współpracy oraz wytyczne i model analityczny, jako zalecaną metodologię wyznaczania opłat za poszczególne usługi.

UKE o ofercie referencyjnej dostępu do RSS

W informacji zamieszczonej na stronie internetowej UKE oraz w treści oferty referencyjnej podkreślono, że określone w niej warunki dostępu nie są dla operatorów wiążące, lecz mają charakter rekomendacji Prezesa UKE, nie stanowią warunków brzegowych. Oferta referencyjna ma ułatwić operatorom infrastruktury RSS przygotowanie ich własnych ofert. Nie jest to jednak gotowy wzór umowy, który mogą stosować bez odpowiednich zmian.

W ofercie referencyjnej Prezes UKE skoncentrował się na najważniejszych warunkach zapewniających otwarty dostęp do RSS, jakie wynikają z decyzji notyfikacyjnych, na podstawie których przyznano dofinansowanie do budowy tych sieci. Bardziej szczegółowe kwestie (techniczne i organizacyjne warunki współpracy) mogą być ustalone przez strony zawierające umowę w sposób indywidualny. 

Rekomendacje Prezesa UKE w zakresie wyznaczania opłat nie polegają na określeniu ich wysokości ani na wyznaczeniu wartości granicznych. Prezes UKE przedstawia metodologię ich ustalania, pozwalającą na uwzględnienie specyficznych uwarunkowań dla poszczególnych obszarów objętych zasięgiem RSS, które mogą różnić się między sobą m.in. poziomem konkurencji i rentowności. Ponadto, w wytycznych dotyczących wyznaczania opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej RSS, Prezes UKE zebrał i przedstawił poziom cen rynkowych, jako reprezentatywny przedział wysokości opłat, faktycznie stosowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ogólnopolskim rynku telekomunikacyjnym.

Prezes UKE weryfikuje warunki zapewnienia dostępu do regionalnych sieci szerokopasmowych, m.in. poprzez opiniowanie poszczególnych ofert ramowych operatorów infrastruktury, jednakże to operatorzy ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie tych warunków, zgodnie z zasadami przyznania dofinansowania.

Źródło:
http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/pierwsza-siec-regionalna-z-cennikiem-zatwierdzonym-przez-uke.html