Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” i objęte są programem pomocy Państwa SA.33440 – Polska zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Link do decyzji KE: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241553/241553_1282438_121_2.pdf

Celem programu jest:

 1. zapewnienie rozwoju sieci dosyłowych nowej generacji (NGN – sieć dosyłowa nowej generacji zdolna do utrzymywania prędkości przekraczających 30 Mb/s), a w rezultacie zapewnienie dostępu do subsydiowanej infrastruktury oraz stworzenie zachęt do inwestycji prywatnych w sieci oferujące dostęp nowej generacji (NGA).
 2. umożliwienie korzystania z nowego NGN, aby wyeliminować „przepaść cyfrową” w zakresie podstawowych usług szerokopasmowych na obszarach, na których nie było odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej.

Link do decyzji SA.46203 notyfikującej pomoc publiczną dla projektu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/271069/271069_1970962_127_2.pdf

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie publiczno-prywatnym

Data opublikowania: 28 lipca 2014

W ramach realizacji projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwa Świętokrzyskiego, największego dofinansowanego ze środków UE projektu teleinformatycznego w regionie, doczekaliśmy się pierwszego ogłoszenia o postępowaniu na wybór Partnera w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest od wielu lat powszechnie stosowaną na świecie metodą współpracy administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej, z partnerami prywatnymi. Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze publicznym. Wykonanie przez partnera prywatnego takiego zadania wiąże się z budową lub remontem niezbędnej infrastruktury, a następnie jej utrzymaniem i zarządzaniem. Z tego względu PPP należy traktować jako z jednej strony narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury, z drugiej natomiast, jako sposób dostarczania obywatelom określonych usług.

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w  Kielcach, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm.), informuje, iż zamierza dokonać wyboru Partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarta zostanie z wykonawcą umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, powierzająca wybranemu Partnerowi Prywatnemu pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla sieci wybudowanej w ramach projektu „SSPW - województwo świętokrzyskie” regulująca m.in. kwestie utrzymywania, eksploatacji i zarządzania wybudowaną w ramach projektu siecią oraz świadczenia z jej wykorzystaniem usług hurtowych. Do obowiązków Partnera Prywatnego będzie należało w szczególności:

 1. Zaprojektowanie i budowa części aktywnej infrastruktury, w tym:
  1. zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja i uruchomienie warstwy aktywnej sieci,

  2. dostarczenie systemu inwentaryzacji i paszportyzacji sieci,

  3. dostarczenie systemu zarządzania siecią,

  4. wybudowanie połączeń z punktami styku;

 2. Ponoszenie nakładów na infrastrukturę i sieć telekomunikacyjną, potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa poniżej w pkt. 3 i 4;
 3. Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej (rozumiane jako przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią, zarządzanie siecią i utrzymanie sieci);
 4. Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sposób otwarty przejrzysty i niedyskryminujący przez okres obowiązywania  umowy poprzez świadczenie usług z wykorzystaniem sieci SSPW – województwo świętokrzyskie.

Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym zostanie zawarta na czas oznaczony (minimum 7 lat, maksimum 20 lat).

Do wyboru Partnera Prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, stosować będzie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2014/S 140-251497 w dniu 24 lipca 2014r. oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMWŚ w dniu 24 lipca 2014r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl