Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

 • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
 • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w partnerstwie publiczno-prywatnym

Data opublikowania: 28 lipca 2014

W ramach realizacji projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – Województwa Świętokrzyskiego, największego dofinansowanego ze środków UE projektu teleinformatycznego w regionie, doczekaliśmy się pierwszego ogłoszenia o postępowaniu na wybór Partnera w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest od wielu lat powszechnie stosowaną na świecie metodą współpracy administracji publicznej, zarówno centralnej, jak i samorządowej, z partnerami prywatnymi. Polega ono na przekazaniu podmiotowi prywatnemu realizacji zadania o charakterze publicznym. Wykonanie przez partnera prywatnego takiego zadania wiąże się z budową lub remontem niezbędnej infrastruktury, a następnie jej utrzymaniem i zarządzaniem. Z tego względu PPP należy traktować jako z jednej strony narzędzie wspomagające rozwój infrastruktury, z drugiej natomiast, jako sposób dostarczania obywatelom określonych usług.

Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w  Kielcach, działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. nr 19, poz. 100 ze zm.), informuje, iż zamierza dokonać wyboru Partnera Prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zawarta zostanie z wykonawcą umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, powierzająca wybranemu Partnerowi Prywatnemu pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury dla sieci wybudowanej w ramach projektu „SSPW - województwo świętokrzyskie” regulująca m.in. kwestie utrzymywania, eksploatacji i zarządzania wybudowaną w ramach projektu siecią oraz świadczenia z jej wykorzystaniem usług hurtowych. Do obowiązków Partnera Prywatnego będzie należało w szczególności:

 1. Zaprojektowanie i budowa części aktywnej infrastruktury, w tym:
  1. zaprojektowanie, dostarczenie, instalacja i uruchomienie warstwy aktywnej sieci,

  2. dostarczenie systemu inwentaryzacji i paszportyzacji sieci,

  3. dostarczenie systemu zarządzania siecią,

  4. wybudowanie połączeń z punktami styku;

 2. Ponoszenie nakładów na infrastrukturę i sieć telekomunikacyjną, potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa poniżej w pkt. 3 i 4;
 3. Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej (rozumiane jako przygotowanie sieci telekomunikacyjnej w sposób umożliwiający świadczenie w niej usług, jej eksploatację, nadzór nad nią, zarządzanie siecią i utrzymanie sieci);
 4. Zapewnianie dostępu telekomunikacyjnego przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w sposób otwarty przejrzysty i niedyskryminujący przez okres obowiązywania  umowy poprzez świadczenie usług z wykorzystaniem sieci SSPW – województwo świętokrzyskie.

Umowa o partnerstwie publiczno – prywatnym zostanie zawarta na czas oznaczony (minimum 7 lat, maksimum 20 lat).

Do wyboru Partnera Prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Województwo Świętokrzyskie – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, stosować będzie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie przeprowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2014/S 140-251497 w dniu 24 lipca 2014r. oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMWŚ w dniu 24 lipca 2014r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://bip.sejmik.kielce.pl