Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

PARP zweryfikował listę projektów budowy sieci dostępowych w Polsce Wschodniej do wsparcia

Data opublikowania: 7 maja 2014

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała  ostateczną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania po pozytywnym rozpatrzeniu protestów w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w konkursie, który trwał do dnia 31 lipca 2013 r.

W konkursie złożono 105 wniosków o dofinansowanie, z czego 88 spełniało  kryteria formalne (podlegające ocenie merytorycznej). PARP ostatecznie rekomendował 36 wniosków do dofinansowania oraz dodatkowo 7 wniosków po pozytywnym rozpatrzeniu protestów: Ogólna wartość rekomendowanego wsparcia  sięgnęło 142 492 104,88 zł.

To oznacza, że w sumie jest to kwota niższa niż gdy PARP po raz pierwszy w grudniu ubiegłego roku ogłaszał listę projektów do dofinansowania w tym konkursie. Wówczas rekomendował 46  wniosków. Ogólna wartość rekomendowanego wsparcia wynosiła 165 722 994,30 zł. Jednak wówczas po opublikowaniu listy PARP musiał ją weryfikować m.in. ze względu na protesty, że niektóre z projektów wcale nie przewidywały budowy sieci w białych plamach, tylko na obszarach, gdzie już ktoś świadczy takie usługi.

PARP w marcu tego roku  ogłosił drugi konkurs na budowę sieci dostępowych w Polsce Wschodniej. Łączny szacunkowy budżet do rozdysponowania w ramach konkursu to  ok. 60 mln zł. Na razie nie została on jeszcze rozstrzygnięty.

Źródło PARP, własne

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/parp-zweryfikowal-liste-projektow-do-wspracia-budowy-sieci-dostepowych-w-polsce-wschodniej.html