Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Memorandum na rzecz budowy sieci szerokopasmowych o opodatkowaniu kabli

Data opublikowania: 7 lutego 2014

Za utrzymaniem zwolnienia od podatku kabli w kanalizacji teletechnicznej opowiedzieli się jednogłośnie na nadzwyczajnym posiedzeniu 3 lutego w MAC członkowie Komitetu Sterującego „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych”.

 - Utrzymanie dobrego otoczenia dla inwestycji, w tym otoczenia podatkowego jest absolutnie jednym z naszych priorytetów – powiedział na spotkaniu minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Zapewnił, że MAC podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i jest przeciwny nakładaniu dodatkowym podatków na operatorów telekomunikacyjnych.

Propozycję nieopodatkowania kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej – a zatem utrzymanie obecnego stanu prawnego – zawiera przygotowany w MAC projekt ustawy samorządowej (projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Ma ona zmienić wiele ustaw, w tym ustawę o opłatach i podatkach lokalnych. Prace nad projektem trwają teraz w rządzie.

„Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych” jest otwartym porozumieniem między administracją rządową, samorządową i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. Jego celem jest współdziałanie w zakresie wypracowania właściwego i przyjaznego otoczenia prawnego i administracyjnego, a także stworzenia platformy współpracy i konsultacji w zakresie inicjatyw związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz społeczeństwa informacyjnego.

Memorandum zrzesza dużą część podmiotów obecnych na polskim rynku telekomunikacyjnym, w tym: samorządów wojewódzkich, organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych, krajowych i międzynarodowych dostawców rozwiązań sprzętowych, a także samych operatorów poczynając od największych graczy rynkowych do podmiotów działających jedynie na rynkach lokalnych. Zróżnicowana struktura sygnatariuszy działa na korzyść wypracowywanych rozwiązań, które są wynikiem konsensusu wszystkich zainteresowanych środowisk i będą mogły być sprawnie i szybko wdrażane. Wypracowane w jego ramach rozwiązania mają usprawnić działania Ministerstwa. Ich efektem mają być też rekomendacje, które miałyby przyspieszyć rozwój Internetu szerokopasmowego w Polsce.

Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) określiła cele w perspektywie roku 2020 w zakresie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, w tym m.in. zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Cele EAC znalazły odzwierciedlenie w Narodowym Planie Szerokopasmowym (NPS), który 8 stycznia 2014 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. NPS zakłada, że inwestycje operatorów telekomunikacyjnych będą stanowiły kluczowy element w realizacji przez Polskę celów EAC. Operatorzy telekomunikacyjni będą też głównymi beneficjentami środków europejskich przeznaczonych na rozwój sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Źródło: https://mac.gov.pl/dzialania/memorandum-na-rzecz-budowy-sieci-szerokopasmowych-o-opodatkowaniu-kabli/