Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Ogłoszono termin naboru wniosków do Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej

Data opublikowania: 28 maja 2013

Od 3 czerwca 2013 r. do 15 lipca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

 Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Program Rozwój Polski Wschodniej

Informacja o naborze

Termin składania wniosków:

od 3 czerwca 2013 r. do 15 lipca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16.30.

Sposób rozstrzygnięcia konkursu:

Po zatwierdzeniu przez IZ PO RPW listy projektów rekomendowanych do dofinansowania, IP PO RPW publikuje na stronie internetowej www.parp.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznegolistę projektów wyłonionych do dofinansowania, a następnie informuje każdego z Wnioskodawców o ostatecznych wynikach oceny jego projektu i dokumentach wymaganych do podpisania Umowy o dofinansowanie projektu.

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać elektronicznie przy użyciu Generatora Wniosków Link prowadzi do serwisu zewnętrznego, a następnie przesłać do PARP potwierdzenie złożenia Wniosku poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) PARP, przy użyciu podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy Profilu Zaufanego.

W sytuacji wystąpienia długotrwałych problemów technicznych z Generatorem Wniosków lub platformą ePUAP, które uniemożliwią uzupełnienie i przesłanie do PARP formularza wniosku za pośrednictwem ww. Generatora Wniosków lub przesłanie potwierdzenia złożenia Wniosku poprzez platformę ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) PARP, w terminach składania wniosków, PARP dopuszcza możliwość dostarczenia do Kancelarii PARP wydrukowanego i podpisanego formularza Wniosku w wersji papierowej, według wzoru zamieszczonego na stronie: www.parp.gov.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego / Rozwój Polski Wschodniej / Nabory wniosków/projektów / Działanie II.1. Wniosek w wersji papierowej powinien być składany do Kancelarii

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

w terminach składania wniosków i w godzinach pracy Kancelarii PARP.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

Przedsiębiorcy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowani w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez UKE.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów polegających na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym, w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji.

Wsparcie na budowę sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym może być udzielone, jeżeli w miejscowości, w której ma być zbudowana ta infrastruktura, nie istnieje i nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu.

Projekty objęte wsparciem mogą być realizowane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące i nie mogą zakończyć się później niż 31.10.2015 r.

 Kryteria wyboru projektów:

Ocena formalna i merytoryczna prowadzona będzie w oparciu o Kryteria wyboru projektów konkursowych w Działaniu II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zatwierdzone Uchwałą nr 25/2013 Komitetu Monitorującego PO RPW z dnia 22 marca 2013 r.

Finanse
Minimalna wartość wsparcia dla projektu:

co najmniej 100 tys. zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 55 012 754,86 euro

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:

 pełna dokumentacja

 Wzór umowy o dofinansowanie:

 pełna dokumentacja

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Procedura odwoławcza:

  • Środkami odwoławczymi są protest oraz odwołanie.
  • Protest oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy, w którym kwestionuje on ocenę zgłoszonego przez siebie wniosku o dofinansowanie dokonaną przez Komisję Oceniającą lub poprawność przeprowadzenia postępowania konkursowego, skutkującą negatywną oceną projektu.
  • Odwołanie oznacza pisemne wystąpienie wnioskodawcy i dotyczy kwestii będących uprzednio przedmiotem protestu.
  • Po wyczerpaniu ww. środków odwoławczych Wnioskodawca może wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
  • Szczegółowy tryb i terminy procedury odwoławczej zawierają zapisy Regulaminu przeprowadzania konkursu.
Ważne informacje:

PARP może podjąć decyzję o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie w sytuacji, gdy łączna kwota wsparcia w ramach złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania osiągnie 150 proc. kwoty wsparcia przeznaczonej na konkurs. Informacja o wcześniejszej dacie zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie zostanie opublikowana na stronie internetowej PARP.

Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji informacji o wcześniejszym zamknięciu naboru wniosków o dofinansowanie, jednak nie później niż 15 lipca 2013 r.

 

Miejsce realizacji projektu

Obszar województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego
Linki

pełny tekst ogłoszena

pełna dokumentacja

 

Źródło: http://www.polskawschodnia.gov.p