95 proc. sieci szerokopasmowej w Polsce Wchodniej gotowa

Data opublikowania: 24 lipca 2015

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel przewodniczyła obradom XX Komitetu ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW). Podczas spotkania przedstawiono stan realizacji regionalnych projektów SSPW. Wydano także rekomendacje dotyczące dalszych działań w projektach składających się na warte blisko 1,5 mld zł przedsięwzięcie finansowane z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. SSPW obyło się w formie wideokonferencji. Uczestniczyli w nim marszałkowie województw Polski Wschodniej lub ich zastępcy, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektroniczne (UKE).

Iwoan Wendel podkreśliła, że w ostatnim czasie nastąpiło przyspieszenie prac budowlanych, dzięki czemu w Polsce Wschodniej wybudowano już blisko 95 proc. z planowanych 10,5 tys. km sieci szerokopasmowej (2896 km w województwie lubelskim, 1852 km – podlaskim, 1397 km – świętokrzyskim, 2275 km – warmińsko-mazurskim i 1685 km – podkarpackim). Na Podkarpaciu postęp prac projektowych i budowlanych jest najniższy. Dlatego beneficjent i wykonawca powinni pilnie podjąć działania, które zapewnią terminową realizację przedsięwzięcia.

Dodatkowo w ramach projektów SSPW przeszkolono niemal 6,9 tys. osób, co stanowi blisko 90 proc. liczby docelowej (7730). Do końca sierpnia br. wszystkie regiony powinny zakończyć instalację światłowodów oraz wyposażanie węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, jak również przyspieszyć procedury odbioru wybudowanych odcinków sieci. Priorytetem jest także podpisanie przez województwo podlaskie i świętokrzyskie umowy z Operatorem Infrastruktury oraz zakończenie komponentu szkoleniowego w tych regionach. Za kluczowe w realizacji projektów SSPW członkowie Komitetu uznali też przyspieszenie działań dotyczących opracowania i zatwierdzenia przez UKE oferty dla operatorów telekomunikacyjnych.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to przedsięwzięcie składające się z pięciu projektów realizowanych przez samorządy województw makroregionu. Ich łączna wartość to blisko 1,5 mld zł, z czego 1 mld zł to unijne dofinansowanie. Zakrojona na szeroką skalę inwestycja, zapewni dostęp do szerokopasmowego Internetu 90 proc. gospodarstw domowych oraz wszystkim instytucjom publicznym i przedsiębiorcom działającym w makroregionie.

Źródło: Polska Szerokopasmowa