Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Rząd przyjął trzy dokumenty związane z informatyzacją i cyfryzacją państwa

Data opublikowania: 9 stycznia 2014

Rada Ministrów przyjęła wczoraj Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Narodowy Plan Szerokopasmowy i Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 -2020. Dokumenty te określają, w jaki sposób wykorzystamy środki unijne, a także środki z innych źródeł do cyfryzacji Polski.

"Wychodzimy z założenia, że wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków. Właśnie dlatego powstał Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), w którym wskazujemy trzy najważniejsze obszary cyfryzacji na lata 2014-2020 wspierany z pieniędzy unijnych – dostęp do szybkiego internetu, e-administracja i otwarty rząd oraz cyfrowa aktywizacja społeczeństwa czyli cyfrowe kompetencje obywateli" - podkreśla resirt cyfryzacji.

Drugi dokument to Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS), który określa bardziej szczegółowo, w jaki sposób kontynuowana będzie budowa sieci szerokopasmowych. Celem jest zapewnienie każdemu Polakowi dostępu do szybkiego internetu.  Dzięki przyjęciu i realizacji Narodowego Planu Szerokopasmowego dostęp do szybkich usług szerokopasmowych ma uzyskać prawie 16,5 mln Polaków

Z kolei Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP) poświęcony jest rozbudowie e-administracji i e-usług przyjaznych dla obywateli. Pokazuje, jak rozbudowując istniejące już e-usługi stworzyć system wygodny i skoncentrowany na potrzebach obywateli.

Na realizację programu operacyjnego Polska Cyfrowa przeznaczonych jest  2,26 mld euro. Na rozwój dostępu do szybkiego Internetu przewidziano 1,02 mld euro, Zgodnie z zapisami w Europejskiej Agendzie Cyfrowej program zakłada objęcie dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s wszystkich gospodarstw w Polsce do końca 2020 roku (na koniec 2012 roku miało go 44,5 proc. gospodarstw przy średniej dla 27 krajów UE na poziomie 53,8 proc.). Druga tzw. oś programu,rozwój e-administracji i otwartego rządu, zostanie zasilona środkami na poziomie prawie 1,04 mld euro, a na trzecią, dotyczącą cyfrowej aktywizacji społeczeństwa jest 135 mln euro.

Źródło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/rzad-przyjal-trzy-dokumenty-zwiazane-z-inforamtyzacja-i-cyfryzacja-panstwa.html