Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Świętokrzyskiego

Działania prowadzone w ramach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego są kontynuacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie”. Ich celem jest zagęszczenie regionalnej, światłowodowej infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, spełniającej wymagania dla sieci NGN (Next Generation Network), tak aby:

  • wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku polegające na braku efektywnej konkurencji opartej na infrastrukturze w zakresie świadczenia szerokopasmowych usług hurtowych,
  • obniżyć barierę inwestycyjną wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odiorców usług szerokopasmowych na obszarach, które aktualnie uważane są za nieopłacalne dla budowy sieci tradycyjnych i NGA (Next Generation Access).

Archiwum projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie"

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie: oswss.pl natomiast informacje o samym projekcie znajdują się na stronie: sspw.umws.pl

Rekomendacje dla przyspieszenia szerokopasmowych inwestycji

Data opublikowania: 12 października 2012

Przedsiębiorcy budujący sieci dostępowe ze wsparciem funduszy unijnych z działania 8.4 POIG powinni otrzymywać dodatkową premię punktową przy ocenie projektów w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach słabo zaludnionych – postuluje grupa robocza do spraw finansowania projektów szerokopasmowych utworzona w ramach Memorandum Szerokopasmowego. Komitet sterujący Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych przekazał resortowi cyfryzacji pierwsze rekomendacje dotyczące budowy sieci szerokopasmowych. Jednym z przedłożonych postulatów jest właśnie wprowadzenie dodatkowej premii dla operatorów, jeśli budują sieć w obszarach słabo zaludnionych. Zgodnie z propozycją przedsiębiorąca realizujący projekt w gminie, gdzie liczba gospodarstw domowych na 1 km2 wynosi do 20 włącznie, mógłby otrzymać dodatkowo sześć punktów przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Liczba dodatkowych punktów zmniejsza się do zera, jeśli projekt realizowany w gminie, gdzie liczba gospodarstw domowych na 1 km2 przekracza 800.
- Rekomendacje będą miały istotny wpływ na kształt nowych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii na lata 2014 – 2020 – stwierdziła wiceminister administracji i cyfryzacji Małgorzata Olszewska

Sieci szkieletowa a 8.4 POIG

To nie jedyny postulat, który zgłosiła grupa robocza do spraw finansowania projektów szerokopasmowych. Zwraca ona uwagę, że dziś istotnym problemem i kosztem inwestycji w sieci szerokopasmowe na etapie ostatniej mili na obszarze białych plam, są wydatki na skomunikowanie sieci dostępowych (abonenckich) z sieciami szkieletowymi. POIG 8.4 koncentruje się na kosztach budowy sieci dostępowych. Zakładano, że inwestycje te będą uzupełniały się z inwestycjami w sieci szkieletowe realizowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Te jednak się opóźniają. Dlatego grupa ds. finansowania inwestycji zgłasza by rozważyć, czy celowym nie byłoby umożliwienie wyodrębnienia we wnioskach o dofinansowanie kosztów budowy sieci szkieletowej dla realizowanego projektu lub skomunikowania lokalnej sieci dystrybucyjnej z sieciami szkieletowymi z kosztów budowy sieci dystrybucyjnej. Dodatkowo wiązałoby się to z wprowadzeniem możliwości wykorzystania elementów sieci szkieletowych budowanych w ramach POIG 8.4 do realizacji także innych usług przewidzianych w biznesplanie wnioskodawcy. Oczywiście, pod warunkiem zachowania zasadniczego celu projektu dofinansowywanego w ramach POIG 8.4, jakim jest budowa ostatniej mili na obszarach białych.

Kolejny postulat grupy to możliwość szerszego wykorzystania infrastruktury szerokopasmowej zrealizowanej w ramach działania 8.4 POIG. np. udostępnia jej w większym zakresie klientom biznesowym. A także możliwość wykorzystania infrastruktury wybudowanej na obszarach białych do łączenia sieci (transmisji danych) pomiędzy obszarami czarnymi dla zapewnienia wysokiej przepływności sieci szerokopasmowych w tych obszarach.

Dotkliwe bariery inwestycyjne

Swe rekomendacje resortowi cyfryzacji przekazała też grupa do spraw procesów i barier inwestycyjnych, której prace koordynuje Eugeniusz Gaca z KIGEiT. Dotyczą one usprawnień i ułatwień w procesach inwestycyjnych dotyczących telekomunikacji (m.in. zmiany w prawie budowlanym, ustawie o drogach publicznych, ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych).

Jednym z postulatów jest wprowadzenie obowiązku dla każdego z inwestorów sieci infrastrukturalnych zaprojektowanego punktu styku z innymi sieciami. W obecnym układzie formalno-prawnym realizacji inwestycji, inwestorzy sieci różnego rodzaju, dla których technologicznym elementem jest sieć światłowodowa budowana chociażby dla potrzeb obsługi technicznej tej sieci (np. sterowanie siecią wodociągową czy kanalizacyjną) nie maja obowiązku zaprojektowania punktów styku tej sieci dla sieci szerokopasmowych. Podobnie rzecz ma się z sieciami budowanymi wzdłuż dróg krajowych, gdzie nie przewiduje się punktów styku z potencjalnymi zainteresowanymi operatorami telekomunikacyjnymi. Tymczasem uzgodnienie takiego punktu styku po zakończeniu cyklu inwestycyjnego budowy jest niezwykle czasochłonne i kapitałochłonne.

Jednak w opinii przedstawicieli grupy roboczej każdego z inwestorów sieci infrastrukturalnych, inwestycje mogłoby też znacznie usprawnić wprowadzanie kilku prostych rozwiązań, jak możliwość wykorzystywania dla opracowań sieci szerokopasmowych wtórników map geodezyjnych sporządzanych dla potrzeb budowy i przebudowy dróg. Z jednej strony pozwoli to obniżyć koszty, a z drugiej spowoduje, że plany inwestycji telekomunikacyjnych będą zgodne z inwestycjami drogowymi. W tym celu należałoby umożliwić przedsiębiorcom telekomunikacyjnym uzyskiwanie wtórników map od zarządcy drogi (dopisać obowiązek w art. 20 ustawy o drogach publicznych) - proponuje grupa.

Źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/rekomendacje-dla-przyspieszenia-szerokopasmowych-inwestycji.html

Autor: Marek Jaślan